WEB-PROGRAMIMI

 

WEB – Përmbledhje

 

Një dokument i vetëm i koduar me kodet e gjuhës HTML paraqet një web faqe.

Web faqet e lidhura në mes veti në një dokument të vetëm quhet web site,

Web sitet mund të ruhen, pas ngarkimit në kompjutera me kapacitet më të madh që quhen serverë.

Web site-t krijohen duke i lidhur web faqet në mes veti të cilat krijohen duke i koduar përmbajtjet

e tyre me kodet e gjuhës HTML,apo me softuera të gatshme –template.

Front page është mjet i fuqishëm që përdoret për të hartuar,krijuar dhe publikuar web faqe.

WWW – ( World Wide Web)  H T M L-  ( Hiper Text Markup Language)

Gjuha  HTML krijohet me kombinimin e tagjeve dhe shprehjeve që “infektohen” brenda tyre.

Komanda në HTML quhet  t a g  , që futet brenda shenjave  ” < ” dhe ” > ” jashtë shënohet teksti.

Mbyllja e një cikli bëhet me “</ “ “>” Komanda preferohet të bëhet me shkronja të mëdha.

Krijimi i kodit burimorë bëhet duke ruajtur me prapashtesën HTML ( sh: emiri i fajllit. HTML )

<HEAD>– kreu i faqes; <BODY>– trupi(trungu) i faqes; <TITLE> – titulli ; <B> – bold; <I> italic

<HR> – ndarja me vijë horizontale;< BR> – ndërprerja e textit(break) <P> paragrafi (kryerrjesht)

 Tagjet  <H1> deri <H6> – madhësia e titullit      <H1> është më i madhi  <H6> më i vogli.

 Formatizimi i tekstit:color(ngjyra); size(madhësia); fase (lloji); bg (prapavija)-  mund të kombinohen  

Hiperlidhja në web-faqe krijohet me:<A HREF=”adresa”> emri i linkut </A>

shembull: <A HREF =http://www.hotmail.com>Kalo në hotmail</A>      ose sh. tjetër:

<AHREF=”Faqja1.html”Kalo te faqja1</A>

Kodimi i imazheve (foto) bëhet me: <IMG SRC=”shtegu i fotos fajlli.jpg” >  (.jpg është lloji i fotos)

Vendosja e foto në hapsirën e shtegut më së miri bëhet me kopjim të shtegut nga shiriti  titullit ku e kemi atë foto ose klikim me tast të djathtë të mausit në foto pastaj properties-shtegu .  Si shebull :

<IMG SRC =”C:\Users\Afrimi\Desktop\28 Nëntorë\Afrimi 100 vj.JPG”>                               ku:

C-shtegu;Users(shfrytëzuesi);Afrim(emri);Desktop(vendi);28Nëntorë(fajlli);Afrimi 100vj(emri i fotos) Madhësia e fotos rregulohet duke e shënu më pas <width=”gjersinë”height=”gjatsinë”></IMG>mbyll

Listimet :  <OL> – të numruara(me nr.); <UL> pa numruara(me pika) <LI>  çka është duke u listuar

Tabelat në HTML krijohen me tagjet<TABLE>mbyll</TABLE>brenda tagjeve <BODY></BODY>

Koka(emri i kolonave)të tab.vendoset me<THEAD>dhe</THEAD>.Rrjeshtat me të dhëna shënohen

me<TBODY> </TBODY>.TR paraqet një rrjersht<TR> </TR> .<TH> krijon celula në kokë të tab.

<TD> krijon qelula në trup të tabelës.

 

HYRJE NЁ XHTML Pjesa 1-(Materiali nga WEB-Programimi)

<HTML>
<HEAD>

<title>Ueb formulari</title>
</HEAD>
<BODY bgcolor=”cian”>

<p><h3><font color=”red”>FORMULAR PËR APLIKIM</font></h3></p>
<HR>

<form action=” “method=”post”>
Nr. Studentit: <input type=”text”/>
<br><br>
Emri: <input type=”text”/>

<br><br>

Mbiemri: <input type=”text”/>

<br><br>

Vendlindja:
<select>

<option value=”0.”>
<option value=”1.”>Prishtinë

<option value=”2.”>Mitrovic

<option value=”3.”>Gjilan

<option value=”4.”>Pej

<option value=”5.”>Gjakovë

<option value=”6.”>Prizren

<option value=”7.”>Ferizaj

<option value=”8.”>Podujevë
</select>

<br><br>

<h4>Drejtimet:</h4>

<p><p>

Matematik: <input type=”checkbox”/>
<br>
Informatik: <input type=”checkbox”/>
<br><br>
<h4>Gjinia:</h4>
<p>
<input type=”radio” name=”gjinia:”/>Mashkull:<br>
<input type=”radio” name=”gjinia:”/>Femër:
<br><br>
Nr i Bankës : <input type=”Password” name=”Password” value=””/>
<br ><br>
<input type=”submit” name=”submit” value=”DËRGO”/>
<input type=”reset” name=”reset” value=”PASTRO”/>

</form>

</BODY>
</HTML>

Me posht jan Shembuj  nga tagjet per linqe, tabela , formular etj.

<html>
<head>
<title> Të gjitha Ushtrimet </title>

</head>

<body>
===============================================================================================
<center>
<h1>Faqja e parë e WEBSITE-it e koduar në<br> gjuhën e programimit- ‘HTML'</h1>
</center>

<marquee direction=”right”>
<left>
<img src =”C:\Users\Gashi\Desktop\web-prog\naim.jpg”width=”150″heght=”100″>
</left>

</marquee>
<marquee direction=”left”>
<h1 align =”center”><h1 ><u> MIRË SE ERDHËT NË WEBSITE-in TIM </u > </h1>
</marquee>

<HR color=”green”>
<i><FONT face=”arial” size=”5″ color=”blue”>

Ky website është shkruar dhe dizajnuar me ndihmen e tagjeve për kodim në editorin për tekst NOTEPAD.
<BR>
Më posht do ti paraqesim disa shembuj të përdorimit të tagjeve të mësuara deri më tani.
<BR>
Për të par më tepër ju vetëm duhet të klikoni mbi këto vegza (linqe).</FONT></i>

<HR color=”red”>

<HR color=”green”>
<B>
<CENTER>
<UL>
<li><A HREF = “C:\Users\Gashi\Desktop\PROJEKTI\Biografia.html”>BIOGRAFIA (CV)</A> <BR><P>
</CENTER>

<OL>
<li><A HREF = “C:\Users\Gashi\Desktop\PROJEKTI\USHTRIMI I PARË.html”><font color=”red”>WEB</font> FAQJA E PARË</A> <BR><P>
<li><A HREF = “C:\Users\Gashi\Desktop\PROJEKTI\FAQJA E TRETË-.html”><font color=”red”>WEB</font> FAQJA E DYTË</A> <BR><P>
<li><A HREF = “C:\Users\Gashi\Desktop\PROJEKTI\Ushtrimi me lista1.html”><font color=”red”>WEB</font>FAQJA E TRETË</A> <BR><P>
</ol>
</UL>
</B>

<HR color=”red”>

<center>
<p>
<FONT face=”arial” size=”3″ color=”#888888″> Kontakti –
<a href=”naim_gashi43@hotmail.com”>naim_gashi43@hotmail.com</a>

<p><font face=”arial” size=”3″ color=”#888888″>
Për më tepër vizitoni vegzën: <A HREF=”http://gjergjfishta-prishtin.weebly.com/”>http://gjergjfishta-prishtin.weebly.com/</A></FONT&gt;
</P>
</CENTER>
===============================================================================================
<br>
<h3>LISTAT</h3>
<br>
<P>Drejtimet e Fakultetit të Edukimit:</P>
<OL>
<LI>Mate-Inf
<UL>
<LI>Viti I
<LI>Viti II
<LI>Viti III
<LI>Viti IV
</UL>
<LI>Tek-Inf
<UL>
<LI>Viti I
<LI>Viti II
<LI>Viti III
<LI>Viti IV
</UL>
<LI>Fiz-Kimi
<UL>
<LI>Viti I
<LI>Viti II
<LI>Viti III
<LI>Viti IV
</UL>
</OL>
===============================================================================================
<br>
<h3>KRIJIMI I TABELËS</h3>
<br>
<TABLE bgcolor=”cian” border=”2″ width=”50%” height=”60%” align=center>
<TR >
<TH width=”5%” height=”6%”> Nr. </TH> <TH>Emri</TH> <TH>Mbiemri</TH> <TH>Pika</TH> <TH>Nota</TH>
</TR>

<TR align=center> <TD >1</TD><TD > Arta</TD><TD >Morina</TD><TD>32</TD> <TD >1</TD>

</TR>

<TR align=center> <TD>2</TD><TD> Artan</TD><TD>Gashi</TD><TD>54</TD> <TD>2</TD>

</TR>

<TR align=center> <TD>3</TD><TD> Bleona</TD><TD>Deliu</TD><TD>63</TD> <TD>3</TD>

</TR>

<TR align=center> <TD>4</TD><TD> Drita</TD><TD>Kadriu</TD><TD>85</TD> <TD>4</TD>

</TR>

<TR align=center> <TD>5</TD><TD> Zana</TD><TD>Kabashi</TD><TD>92</TD> <TD>5</TD>

</TR>

</TABLE>
<br>
===============================================================================================
<p><h3><font color=”red”>FORMULAR PËR APLIKIM</font></h3></p>

<BR>

<form action=”https://naimgashi43.wordpress.com/ “method=”post”>
Nr. Studentit: <input type=”text”/>
<br><br>
Emri: <input type=”text”/>

<br><br>

Mbiemri: <input type=”text”/>

<br><br>

Vendlindja:
<select>

<option value=”0.”>
<option value=”1.”>Prishtinë

<option value=”2.”>Mitrovic

<option value=”3.”>Gjilan

<option value=”4.”>Pej

<option value=”5.”>Gjakovë

<option value=”6.”>Prizren

<option value=”7.”>Ferizaj

<option value=”8.”>Podujevë
</select>
<br><br>

<h4>Drejtimet:</h4>

<p><p>
Matematik: <input type=”checkbox”/>
<br>
Informatik: <input type=”checkbox”/>
<br><br>
<h4>Gjinia:</h4>
<p>
<input type=”radio” name=”gjinia:”/>Mashkull:<br>
<input type=”radio” name=”gjinia:”/>Femër:
<br><br>
Nr i Bankës : <input type=”Password” name=”Password” value=””/>
<br ><br>
<input type=”submit” name=”submit” value=”DËRGO”/>
<input type=”reset” name=”reset” value=”PASTRO”/>
<br><br>
<h3>Dërgo e-mail :</h3>
<form action=”https://naimgashi43.wordpress.com/”method=”post&#8221; enctype=”text/plain”>

Emri:
<br><br>
<input type=”text”name=”name” value=”Emri i juaj”>
<br><br>

E-mail:
<br>
<br>
<input type=”text” name=”mail”value=”Imel adresa e juaj”>
<br>
<br>
Koment:
<br><br>

<textarea name=”Name” rows =”10″ cols=”60″>
Shkruaj ndonjë koment!
</textarea>

<br><br>

<input type=”submit” value=”DËRGO”>
<input type=”reset” value=”FRESKO”>
</form>

===============================================================================================

</body>

</html>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s